Politikalarımız

Kuruluşumuz, müşterilerimizin beklentilerinin üzerinde kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir. Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrılacaktır. Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır. Kullanılacak malzemelerde kalite ön planda tutulacaktır. Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacaktır. Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kanun ve mevzuatlara uyan, verdiği taahhütleri zamanında yerine getiren, ilkeli ve dürüst bir şirket olarak tercih edilebilmemiz için tüm çalışanlarımızın katkıları ile sağlanacaktır.

Kapital Kırtasiye, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder. Bu politika çerçevesinde;

  • Çalışanlarımızı, tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

Kapital, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

Kapital, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi Güvenliği Sistem faaliyetlerinde;

Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi, Yasalar ave üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamalayı, Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup, BGYS’ye etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı, Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalar zincirinin takipçisi olacağız.

İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz, Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz, Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz, İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız, Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız, İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bu politika KAPİTAL kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

KAPİTAL, sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede KAPİTAL tüm faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. KAPİTAL olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız İş etiği kitabımız, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan KAPİTAL, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk ve sponsorluk çalışmaları yürütür.